* Telefonul admiterii (zilnic 9-12): 0232-237-738. Email: admitere.fci@tuiasi.ro
* Socializați online pe https://www.facebook.com/cetuiasi/.

Admiterea în cadrul Facultății de Construcții și Instalații Iași se desfășoară în două sesiuni:

ADMITERE, SESIUNEA DE VARĂ, 10-25 IULIE 2019

Socializați online pe https://www.facebook.com/cetuiasi/.
Telefonul admiterii (zilnic 9-12): 0232-237-738. Email: admitere.fci@tuiasi.ro
Admitere online: www.admitere2019.tuiasi.ro (disponibilă din prima zi de înscriere)


Calendar

– înscrierea candidaţilor: 10 – 25 iulie; zilnic, de luni până vineri: 8.30-15; sâmbăta și duminica: 9-12.

– afişarea rezultatelor: 26 iulie

– termenul limită pentru depunerea actelor în original: 6 septembrie, după următorul program:

– afişarea rezultatului final al admiterii de vară: 7 septembrie

– testul la limba engleză – 30 septembrie 2019 orele 14.00 în Corpul R al Facultății de Construcții și Instalații (din Podu Roș). Admitanții pot prezenta un certificat de competențe lingvistice recunoscut de Departamentul de limbi străine al universității.


Numărul de locuri

Numărul total de locuri (sesiunea iulie plus sesiunea septembrie) la buget, mediu rural și romi este 252. Numărul de locuri la taxă (100) poate fi suplimentat la cerere.

Domeniul de licenţă cf. H.G. 158/2018

Număr de locuri

buget

mediu rural

romi

taxă

total

Inginerie Civilă, din care:

 inginerie civilă (română)

– inginerie civilă (engleză)

192

120

72

6

1

75

47

28

274

Ingineria Instalațiilor

47

3

1

25

76

total

239

9

2

100

350

Pentru candidații din categoria ”români de pretutindeni” (inclusiv din Republica Moldova, Ucraina și Grecia) numărul de locuri este de 42 de la buget (26 cu bursă și 16 fără bursă). Repartiția acestor locuri este următoarea:

Domeniul de licenţă cf. H.G. 158/2018

Număr de locuri

categoria ”români de pretutindeni”

cu bursă

fără bursă, fără taxă

total

Inginerie Civilă

18

11

29

Ingineria Instalațiilor

8

5

13

total

26

16

42

Candidatul are posibilitatea să se înscrie, cu o singură taxă şi un singur dosar, la mai multe facultăţi ale Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, în ordinea preferinţelor, urmând ca, în funcţie de media de admitere și de opțiuni, să fie declarat admis la una dintre acestea.

Înscrierea candidaţilor se face personal, pe baza cărţii de identitate / paşaportului, sau de o altă persoană, pe bază de procură, şi constă în depunerea dosarului cu acte la comisia de admitere.

Cererea de înscriere poate fi completată online (începând cu prima zi de înscriere), urmând să fie validată în momentul prezentării dosarului de concurs.

Înscrierea candidaţilor se face prin depunerea dosarului la facultatea la care candidatul face prima opţiune, în locurile amenajate special în acest scop.

Pentru alte detalii, vă rugăm să consultați și site-ul Universității nostre.


Criterii de admitere

Admiterea la Facultatea de Construcţii şi Instalaţii din Iaşi se face pe baza de concurs de dosare, criteriul de departajare constituindu-l media de la bacalaureat. Candidaţii care au obţinut rezultate recunoscute la olimpiadele naţionale şi internaţionale pot fi admişi fără concurs dacă se află nominalizaţi pe lista Ministerului Educaţiei Naţionale (ce va fi afişată de acest minister).

Candidații pot opta pentru secția cu predare în limba engleză. Selecția se va efectua în prima săptămână din anul şcolar, pe bază de examen scris la limba engleză. Avantajele absolvenților secției cu predare în limba engleză sunt:


Acte necesare la înscriere

Pentru înscrierea la studiile universitare de licență, următoarele acte sunt necesare

Notă. Link pentru înscrierea online (inactiv/neactualizat, deocamdată).

Menţiuni referitoare la actele de înscriere:

Informaţii suplimentare privind admiterea pentru:

puteți obține de pe site-ul universității noastre,


Taxe, estimate conform admiterii din anul anterior

Taxa de înscriere la concursul de admitere pentru învăţământ universitar de licenţă este de 100 RON, indiferent pentru câte specializări și în ce ordine se face înscrierea. Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere:

Toţi aceştia pot utiliza acest drept o singură dată şi numai pentru o singură instituţie de învăţământ superior.

Taxa de înmatriculare se plăteşte de către toţi candidaţii declaraţi admişi, valoarea acesteia fiind de 25 RON și se plătește după emiterea Ordinului Rectorului, la finalizarea admiterii (la începutul anului școlar).

Taxa de şcolarizare (pentru candidații admiși pe locurile cu taxă) este în valoare de 2400 RON/an şi se achită în două tranşe (50% în luna septembrie 2019 şi 50% în ianuarie 2020).


ADMITERE, SESIUNEA DE TOAMNĂ, 9-19 SEPTEMBRIE 2019

Pentru sesiunea de toamnă, se scot la concurs locurile neocupate în sesiunea de vară.

Calendar

Pagina de admitere online pentru sesiunea de toamnă este

 https://www.admitere2019.septembrie.tuiasi.ro/ (disponibilă din prima zi de înscriere).


Structura Educațională a Facultății

Pentru înțelegerea structurii educaționale a facultății noastre de către candidații la admiterea la cursuri universitare de licență, precizăm că domeniile şi specializările pentru programele noastre sunt:

Pentru alte detalii, vă rugăm să consultați și sub-meniul STUDII / Studii universitare de licență.