loader image

Studii universitare de licență

* Telefonul admiterii (zilnic 9-12): 0232-237-738. Email: admitere.fci@tuiasi.ro
* Socializați online pe https://www.facebook.com/cetuiasi/.

Admiterea în cadrul Facultății de Construcții și Instalații Iași se desfășoară în două sesiuni:

 • Sesiunea de vară, 10-25 iulie 2019. Detalii, în josul paginii
 • Sesiunea de toamnă, 9-19 septembrie 2019. Detalii, în josul paginii

ADMITERE, SESIUNEA DE VARĂ, 10-25 IULIE 2019

Socializați online pe https://www.facebook.com/cetuiasi/.
Telefonul admiterii (zilnic 9-12): 0232-237-738. Email: admitere.fci@tuiasi.ro
Admitere online: www.admitere2019.tuiasi.ro (disponibilă din prima zi de înscriere)


Calendar

– înscrierea candidaţilor: 10 – 25 iulie; zilnic, de luni până vineri: 8.30-15; sâmbăta și duminica: 9-12.

– afişarea rezultatelor: 26 iulie

– termenul limită pentru depunerea actelor în original: 6 septembrie, după următorul program:

 • 29 iulie – 2 august, zilnic orele 9-12
 • 2 – 6 septembrie, zilnic orele 9-14

– afişarea rezultatului final al admiterii de vară: 7 septembrie

– testul la limba engleză – 30 septembrie 2019 orele 14.00 în Corpul R al Facultății de Construcții și Instalații (din Podu Roș). Admitanții pot prezenta un certificat de competențe lingvistice recunoscut de Departamentul de limbi străine al universității.


Numărul de locuri

Numărul total de locuri (sesiunea iulie plus sesiunea septembrie) la buget, mediu rural și romi este 252. Numărul de locuri la taxă (100) poate fi suplimentat la cerere.

Domeniul de licenţă cf. H.G. 158/2018

Număr de locuri

buget mediu rural romi taxă total

Inginerie Civilă, din care:

inginerie civilă (română)

inginerie civilă (engleză)

192

120

72

6 1

75

47

28

274
Ingineria Instalațiilor 47 3 1 25 76
total 239 9 2 100 350

Pentru candidații din categoria ”români de pretutindeni” (inclusiv din Republica Moldova, Ucraina și Grecia) numărul de locuri este de 42 de la buget (26 cu bursă și 16 fără bursă). Repartiția acestor locuri este următoarea:

Domeniul de licenţă cf. H.G. 158/2018

Număr de locuri

categoria ”români de pretutindeni”

cu bursă fără bursă, fără taxă total

Inginerie Civilă

18 11 29
Ingineria Instalațiilor 8 5 13
total 26 16 42

Candidatul are posibilitatea să se înscrie, cu o singură taxă şi un singur dosar, la mai multe facultăţi ale Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, în ordinea preferinţelor, urmând ca, în funcţie de media de admitere și de opțiuni, să fie declarat admis la una dintre acestea.

Înscrierea candidaţilor se face personal, pe baza cărţii de identitate / paşaportului, sau de o altă persoană, pe bază de procură, şi constă în depunerea dosarului cu acte la comisia de admitere.

Cererea de înscriere poate fi completată online (începând cu prima zi de înscriere), urmând să fie validată în momentul prezentării dosarului de concurs.

Înscrierea candidaţilor se face prin depunerea dosarului la facultatea la care candidatul face prima opţiune, în locurile amenajate special în acest scop.

Pentru alte detalii, vă rugăm să consultați și site-ul Universității nostre.


Criterii de admitere

Admiterea la Facultatea de Construcţii şi Instalaţii din Iaşi se face pe baza de concurs de dosare, criteriul de departajare constituindu-l media de la bacalaureat. Candidaţii care au obţinut rezultate recunoscute la olimpiadele naţionale şi internaţionale pot fi admişi fără concurs dacă se află nominalizaţi pe lista Ministerului Educaţiei Naţionale (ce va fi afişată de acest minister).

Candidații pot opta pentru secția cu predare în limba engleză. Selecția se va efectua în prima săptămână din anul şcolar, pe bază de examen scris la limba engleză. Avantajele absolvenților secției cu predare în limba engleză sunt:

 • şanse mărite de obținere de burse de schimb academic (tip Erasmus) în străinătate;
 • şanse mărite de continuare cu succes a studiilor în străinătate (aproape toate țările dezvoltate au programe de studii în limba engleză);
 • şanse mărite de continuare cu succes a unei cariere de cercetare (masterat, doctorat, post-doctorat) în România sau în străinătate (lucrările științifice fiind scrise în limba engleză);
 • angajare mult mai rapidă într-o companie românească, având un argument în plus (cunoașterea limbii engleze);
 • angajare pe posturi mai bune într-o companie românească ce are și angajați străini;
 • angajare pe posturi mai bune într-o companie românească ce are relații cu parteneri străini;
 • angajare exclusivă într-o companie românească cu patroni străini;
 • angajare exclusivă într-o companie străină din România;
 • angajare exclusivă într-o companie străină din afara României.

Acte necesare la înscriere

Pentru înscrierea la studiile universitare de licență, următoarele acte sunt necesare

 • Cerere de înscriere. În principiu, cererea se completeză online înainte de prezentarea la comisia de înscriere. Mai simplu, puteți completa cererea de înscriere direct în sala de înscriere. Astfel beneficiați de asistență profesională în completarea cererii.
 • Diploma de bacalaureat, sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau certificată ”conform cu originalul” de către membrii comisiei de înscriere pe baza originalului:
  • cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene vor prezenta Atestatul de echivalare a diplomei de bacalaureat eliberată de Centrul de Recunoaştere a Diplomelor, Certificatelor şi Titlurilor Universitare din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale; mai multe detalii se pot obţine la http://cnred.edu.ro
 • Foaia matricolă în original sau certificată ”conform cu originalul” de către membrii comisiei de înscriere pe baza originalului
 • Certificatul de naştere în copie certificată ”conform cu originalul” de către membrii comisiei de înscriere pe baza originalului
 • Cartea de identitate în copie certificată ”conform cu originalul” de către membrii comisiei de înscriere pe baza originalului
 • Acte doveditoare ale schimbării numelui în copie certificată ”conform cu originalul” de către membrii comisiei de înscriere pe baza originalului, acolo unde este cazul (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.)
 • Adeverinţă medicală tip (eliberată de medicul de familie sau de unitatea şcolară) în care trebuie să se specifice faptul că „nu este în evidenţă cu boli psihice şi infecţio-contagioase”.  Acolo unde este cazul, se va aduce avizul psihologic/psihiatric.
 • Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care mai urmează o specializare)
 • Pentru cei care doresc să urmeze o a doua specializare: diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta / diploma de absolvire, în original sau copie certificată ”conform cu originalul” de către membrii comisiei de înscriere pe baza originalului
 • Opțional. Certificat de competențe lingvistice (pentru limba engleză) recunoscut de Departamentul de limbi străine al universității (pentru cei ce doresc înscrierea la secția cu predare în limba engleză).
 • 2 fotografii color 3×4 cm
 • Un dosar plic.

Notă. Link pentru înscrierea online (inactiv/neactualizat, deocamdată).

Menţiuni referitoare la actele de înscriere:

 • candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2019 sau în sesiunea august-septembrie 2019 pot prezenta la înscriere pentru sesiunea de admitere imediat următoare, în locul diplomei de bacalaureat, o adeverinţă eliberată de liceu în care se menţionează atât media generală cât şi notele obţinute la probele susţinute, la care se adaugă foaia matricolă;
 • întrucât candidaţii au dreptul legal de a se prezenta la concurs concomitent la mai multe domenii/specializări din cadrul universității noastre, dosarul cu actele în original se depune la prima opţiune. Înscrierea pentru celelalte opţiuni din universitatea noastră se face prin menționarea acestora (în ordinea de prioritate dorită) în cererea completată la prima opțiune. Taxa de înscriere se plătește o singură dată și este valabilă pentru toate opțiunile;
 • la înscriere, candidaţii vor semna o declaraţie prin care se vor angaja să respecte termenele impuse cu privire la depunerea actelor în original. De asemenea, candidaţii vor semna o declaraţie de acord cu privire la politica universității referitoare la protecția datelor cu caracter personal.

Informaţii suplimentare privind admiterea pentru:

 • candidați români de pretutindeni (inclusiv din Republica Moldova, Ucraina și Grecia)
 • candidați de etnie romă
 • candidați din țări UE, ale spațiului economic european și ai Confederației elvețiene
 • candidați din țări non-UE

puteți obține de pe site-ul universității noastre,


Taxe, estimate conform admiterii din anul anterior

Taxa de înscriere la concursul de admitere pentru învăţământ universitar de licenţă este de 100 RON, indiferent pentru câte specializări și în ce ordine se face înscrierea. Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere:

 • copiii personalului didactic (se va prezenta adeverinţă vizată de ISJ);
 • copiii orfani de ambii părinţi;
 • candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial;
 • copiii angajaţilor din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi.

Toţi aceştia pot utiliza acest drept o singură dată şi numai pentru o singură instituţie de învăţământ superior.

Taxa de înmatriculare se plăteşte de către toţi candidaţii declaraţi admişi, valoarea acesteia fiind de 25 RON și se plătește după emiterea Ordinului Rectorului, la finalizarea admiterii (la începutul anului școlar).

Taxa de şcolarizare (pentru candidații admiși pe locurile cu taxă) este în valoare de 2400 RON/an şi se achită în două tranşe (50% în luna septembrie 2019 şi 50% în ianuarie 2020).


ADMITERE, SESIUNEA DE TOAMNĂ, 9-19 SEPTEMBRIE 2019

Pentru sesiunea de toamnă, se scot la concurs locurile neocupate în sesiunea de vară.

Calendar

 • – înscrierea candidaţilor: 9 – 19 septembrie; zilnic: 9-13
 • – afişarea rezultatelor: 20 septembrie
 • – termenul limită pentru depunerea actelor în original: 24 septembrie, orele 13.00
 • – rezultate finale: 24 septembrie
 • – testul la limba engleză; 30 septembrie, orele 14.00 în Corpul R al Facultății de Construcții și Instalații (din Podu Roș). Admitanții pot prezenta un certificat de competențe lingvistice recunoscut de Departamentul de limbi străine al universității.

Pagina de admitere online pentru sesiunea de toamnă este

 https://www.admitere2019.septembrie.tuiasi.ro/ (disponibilă din prima zi de înscriere).


Structura Educațională a Facultății

Pentru înțelegerea structurii educaționale a facultății noastre de către candidații la admiterea la cursuri universitare de licență, precizăm că domeniile şi specializările pentru programele noastre sunt:

 • Domeniul Inginerie Civilă:
  • trunchiul comun – 2 ani de studiu, anii I și II
  • specializări (la alegere, la finalizarea anului II)
   • specializarea Construcții Civile, Industriale și Agricole, CCIA, 2 ani de studiu, anii III și IV
   • specializarea Căi Ferate, Drumuri şi Poduri, CFDP, 2 ani de studiu, anii III și IV
 • Domeniul Inginerie Civilă cu predare în limba engleză:
  • specializarea Inginerie Civilă engleză, ICE, cu 4 ani de studiu, anii I-IV
 • Domeniul Ingineria Instalațiilor:
  • specializarea Instalaţii pentru Construcţii, IC, cu 4 ani de studiu, anii I-IV.

Pentru alte detalii, vă rugăm să consultați și sub-meniul STUDII / PROGRAMA DE STUDII / Studii universitare de licență.