loader image

Admitere 2023 – Studii universitare de licență

 

Pagina de admitere online este

https://www.admitere.tuiasi.ro 

Calendar admitere

Sesiunea de toamnă: septembrie 2023

 • Înscrierea candidaţilor: 4 – 15 septembrie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 16 septembrie
 • Depunere contestații: 16 – 17 septembrie
 • Confirmare loc facultate prin depunere acte în original: 17 – 19 septembrie (Candidații admiși pe data de 16 septembrie trebuie să depună dosarul cu documente la facultate)
 • Afișarea rezultatelor intermediare: 20 septembrie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 21 – 22 septembrie (Candidații admiși pe data de 20 septembrie trebuie să depună dosarul cu documente la facultate)
 • Afişarea rezultatelor finale: 23 septembrie


Candidații pot opta pentru programul de studii cu predare în limba engleză. Avantajele absolvenților secției cu predare în limba engleză sunt:

 • șanse mărite de obținere de burse de schimb academic (tip Erasmus) în străinătate;
 • șanse mărite de continuare cu succes a studiilor în străinătate (aproape toate țările dezvoltate au programe de studii în limba engleză);
 • șanse mărite de continuare cu succes a unei cariere de cercetare (masterat, doctorat, post-doctorat) în România sau în străinătate (lucrările științifice fiind scrise în limba engleză);
 • angajare mult mai rapidă într-o companie românească, având un argument în plus (cunoașterea limbii engleze);
 • angajare pe posturi mai bune într-o companie românească ce are și angajați străini;
 • angajare pe posturi mai bune într-o companie românească ce are relații cu parteneri străini;
 • angajare exclusivă într-o companie românească cu patroni străini;
 • angajare exclusivă într-o companie străină din România;
 • angajare exclusivă într-o companie străină din afara României.

 

În sesiunile iulie și septembrie 2023, admiterea la studiile universitare de licență se va realiza online, pe baza de dosar, prin intermediul platformei informatice a universității (www.admitere.tuiasi.ro), care va fi activă în perioadele de înscriere. Pentru înscrierea online, candidatul va scana actele în original (față-verso, acolo unde este cazul) și le va încărca în secțiunile dedicate de pe platforma de înscriere.

Candidatul are posibilitatea să se înscrie, cu o singură taxă şi un singur dosar, la specializările de la trei facultăţi ale Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, în ordinea preferinţelor, urmând ca, în funcţie de opțiune și de media de admitere, să fie declarat admis la una dintre acestea. Pentru a se înscrie la mai mult de trei facultăți, candidatul va plăti o taxă suplimentară.

Comisiile de admitere de la fiecare facultate în parte verifică zilnic dosarele candidaţilor înscrişi şi confirmă legalitatea înscrierii. Dacă se constată nereguli, candidaţilor li se solicită clarificări sau completări ale documentelor.

Confirmarea ulterioară a locului se va face prin depunerea/ transmiterea dosarului cu acte în original la sediul facultății la care candidatul a bifat prima opţiune. Doar pentru candidații care nu au posibilitatea de a depune online dosarul pot să se prezinte la sediul facultății, la comisia de admitere a Facultății de Construcții și Instalații pentru a completa formularele.

Program comisie de admitere: luni-vineri 9:00 – 14:00, sâmbătă 9:00-12:00.

Rezultatul concursului de admitere se stabileşte printr-un proces iterativ în funcţie de opţiunile exprimate de candidaţi.

Atât pentru o opțiune la care candidatul nu confirmă locul ocupat prin concurs, cât şi pentru opțiunile inferioare (la care, de asemenea, ar fi putut fi admis), candidatul este eliminat din procesul de admitere.

Candidații care nu au fost declarați admiși vor fi menținuți în listele de admitere, aceștia putând fi admiși ulterior în urma retragerii altor candidați.

Candidații declarați admiși la o facultate la afișarea rezultatelor de la ultimul termen de confirmare prevăzut în calendarul de admitere al unei sesiuni vor avea la dispoziție 48 de ore pentru a confirma locul obținut, în aceleași condiții ca în etapele anterioare de confirmare.

Pentru alte detalii, vă rugăm să consultați și site-ul Universității noastre.

 

 


Criterii de admitere

• Inginerie civilă
• Ingineria instalațiilor

Metoda de selecție: Concurs de dosare 

MA = MBac

unde:
MA = medie admitere
MBac = media examenului de bacalaureat

Condiții speciale de admitere

Admiși fără concurs, cu bonificație de 2 puncte la media de admitere:
 • premianți (în perioada studiilor liceale) ai olimpiadelor naționale de Matematică, Științe, Tehnologii şi / sau alte concursuri naționale în domeniul Construcții, Instalații și Lucrări publice
Admiși fără concurs:
 • premianții olimpiadelor internaţionale

Taxe admitere:

Taxa de înscriere la concursul de admitere          –  LICENȚĂ: 100 lei & un singur dosar/ 3 facultăți.

Taxa de școlarizare                                                 – LICENȚĂ: 2.600 lei/ an


Cifra de școlarizare

pentru cetățeni români și cetățeni ai statelor UE, SEE și Confederației Elvețiene studii universitare de licență – 2023/2024

Locurile disponibile pentru sesiunea de admitere din septembrie vor fi publicate în perioada următoare.
Domenii de studiu:

 • Inginerie civilă
 • Ingineria instalațiilor
Numărul de locuri DISPONIBILE PENTRU ADMITERE în sesiunea SEPTEMBRIE  pentru anul universitar 2023-2024
Facultatea Domeniul de licenţă cf. H.G. 367/2023 Durata studiilor la zi, in ani Forma de organizare Capacitatea de şcolarizare Nr. locuri buget Locuri sistem prot. sociala Locuri CES Nr.locuri licee din mediu rural Nr. Locuri buget Nr. locuri romani de pretutindeni Nr. Locuri taxa
Facultatea de Construcţii şi Instalaţii Inginerie civilă 4 IF* 540 1 0 1 0 2 8 176
Inginerie civilă (în Ib. engleză) 240 20 0 0 0 20 0 190
Ingineria instalaţiilor 4 IF* 125 1 0 0 0 1 6 44
Total facultate 905 22 0 1 0 23 14 410

 


Acte necesare la înscrierea ONLINE

Dosarul de înscriere online va conține:

 • Dosarul de înscriere online va conține:

  • Cerere de înscriere – aceasta va fi completată online de către candidat în contul creat pe platforma de admitere;
  • Cartea de identitate – în copie scanată
  • Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta în copie scanată față-verso;
  • Certificatul de naștere, în copie scanată;
  • Acte doveditoare ale schimbării numelui (dacă este cazul), în copie scanată, (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.);
  • Adeverință medicală, în copie scanată, în care trebuie să se specifice faptul că „nu este în evidență cu boli psihice şi infecto-contagioase”. Dacă un candidat este în evidenţă cu boli psihice, va transmite avizul psihologului/psihiatrului, în copie scanată, că poate urma forma respectivă de studii;
  • Adeverință, în copie scanată, din care să rezulte calitatea de student (pentru studenții care urmează o a doua specializare) sau fost student, cu precizarea formei de finanțare (numărul de semestre la buget sau/și la taxă).
  • Diploma de licență sau diploma echivalentă cu aceasta/diploma de absolvire, în copie scanată față-verso (pentru cei care doresc să urmeze o a doua specializare);
  • Dovada achitării taxei de înscriere / dovada îndeplinirii condițiilor scutirii de taxă;
  • Alte documente stabilite de Comisia de admitere pe facultate (de exemplu copii scanate după: foaia matricolă, anexă la diploma de bacalaureat) – pentru informații suplimentare vă rugăm să accesați pagina web a facultății care reprezintă prima dumneavoastră opțiune.

Acte necesare la depunerea in ORIGINAL

 • Diploma de bacalaureat, sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau certificată ”conform cu originalul” de către membrii comisiei de înscriere pe baza originalului:
  • cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene vor prezenta Atestatul de echivalare a diplomei de bacalaureat eliberată de Centrul de Recunoaștere a Diplomelor, Certificatelor și Titlurilor Universitare din cadrul Ministerului Educației Naționale; mai multe detalii se pot obține la http://cnred.edu.ro
 • Foaia matricolă în original sau certificată ”conform cu originalul” de către membrii comisiei de înscriere pe baza originalului
 • Certificatul de naștere în copie certificată ”conform cu originalul” de către membrii comisiei de înscriere pe baza originalului
 • Cartea de identitate în copie certificată ”conform cu originalul” de către membrii comisiei de înscriere pe baza originalului
 • Acte doveditoare ale schimbării numelui în copie certificată ”conform cu originalul” de către membrii comisiei de înscriere pe baza originalului, acolo unde este cazul (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.)
 • Adeverință medicală tip (eliberată de medicul de familie sau de unitatea școlară) în care trebuie să se specifice faptul că „nu este în evidență cu boli psihice și infecţio-contagioase”. Acolo unde este cazul, se va aduce avizul psihologic/psihiatric.
 • Adeverință din care să rezulte calitatea de student (pentru studenții care mai urmează o specializare)
 • Pentru cei care doresc să urmeze o a doua specializare: diploma de licență sau diploma echivalentă cu aceasta / diploma de absolvire, în original sau copie certificată ”conform cu originalul” de către membrii comisiei de înscriere pe baza originalului
 • Opțional. Certificat de competențe lingvistice (pentru limba engleză) recunoscut de Departamentul de limbi străine al universității (pentru cei ce doresc înscrierea la secția cu predare în limba engleză).
 • 2 fotografii color 3×4 cm
 • Un dosar plic.

Mențiuni referitoare la actele de înscriere:

 • candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2022 pot prezenta la înscriere pentru sesiunea de admitere imediat următoare, în locul diplomei de bacalaureat, o adeverință eliberată de liceu în care se menționează atât media generală cât și notele obținute la probele susținute, la care se adaugă foaia matricolă;
 • întrucât candidații au dreptul legal de a se prezenta la concurs concomitent la mai multe domenii/specializări din cadrul universității noastre, dosarul cu actele în original se depune la prima opțiune. Înscrierea pentru celelalte opțiuni din universitatea noastră se face prin menționarea acestora (în ordinea de prioritate dorită) în cererea completată la prima opțiune. Taxa de înscriere se plătește o singură dată și este valabilă pentru toate opțiunile;
 • la înscriere, candidații vor semna o declarație prin care se vor angaja să respecte termenele impuse cu privire la depunerea actelor în original. De asemenea, candidații vor semna o declarație de acord cu privire la politica universității referitoare la protecția datelor cu caracter personal.

Informații suplimentare privind admiterea pentru:

 • candidați români de pretutindeni (inclusiv din Republica Moldova, Ucraina și Grecia)
 • candidați de etnie romă
 • candidați din țări UE, ale spațiului economic european și ai Confederației elvețiene
 • candidați din țări non-UE

puteți obține de pe site-ul universității noastre,


Taxe

Taxa de înscriere se plătesc online cu cardul bancar , pe platforma taxe.tuiasi.ro. Sistemul a fost realizat integral de specialiștii TUIASI de la Direcția de Informatizare și Comunicații Digitale și Biroul de Informatizare, coordonați de Prorectoratul Informatizare și Comunicații Digitale.

Taxa de înscriere la concursul de admitere pentru învăţământ universitar de licenţă este de 100 RON, indiferent pentru câte specializări și în ce ordine se face înscrierea. Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere:

 • copiii personalului didactic (se va prezenta adeverinţă vizată de ISJ);
 • copiii orfani de ambii părinţi;
 • candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial;
 • copiii angajaţilor din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi.

Toţi aceştia pot utiliza acest drept o singură dată şi numai pentru o singură instituţie de învăţământ superior.

Taxa de înmatriculare se plăteşte de către toţi candidaţii declaraţi admişi, valoarea acesteia fiind de 30 RON și se plătește după emiterea Ordinului Rectorului, la finalizarea admiterii (la începutul anului universitar).

Taxa de şcolarizare (pentru candidații admiși pe locurile cu taxă) este în valoare de 2600 RON/an şi se achită în două tranşe (50% în luna septembrie 2023 şi 50% în ianuarie 2024).


Structura Educațională a Facultății

Pentru înțelegerea structurii educaționale a facultății noastre de către candidații la admiterea la cursuri universitare de licență, precizăm că domeniile şi specializările pentru programele noastre sunt:

 • Domeniul Inginerie Civilă:
  • trunchiul comun – 2 ani de studiu, anii I și II
  • specializări (la alegere, la finalizarea anului II)
   • specializarea Construcții Civile, Industriale și Agricole, CCIA, 2 ani de studiu, anii III și IV
   • specializarea Căi Ferate, Drumuri şi Poduri, CFDP, 2 ani de studiu, anii III și IV
 • Domeniul Inginerie Civilă cu predare în limba engleză:
  • specializarea Inginerie Civilă engleză, ICE, cu 4 ani de studiu, anii I-IV
 • Domeniul Ingineria Instalațiilor:
  • specializarea Instalaţii pentru Construcţii, IC, cu 4 ani de studiu, anii I-IV.

Pentru alte detalii, vă rugăm să consultați și sub-meniul STUDII / Studii universitare de licență.


– Socializați online pe https://www.facebook.com/FacultateaDeConstructiiSiInstaltiiIasi
– Telefonul admiterii (zilnic 9-12): 0232-237-738.
– Email: admitere.fci@tuiasi.ro
– Admitere online: https://www.tuiasi.ro/licenta/ (disponibilă din prima zi de înscriere)

ADMITERE, iulie 2023 – online

Numărul de locuri

Numărul total de locuri pentru sesiunea iulie este:

 • 252 locuri la buget
  • 171 locuri – Inginerie  civilă în limba română
  • 48 locuri – Inginerie civilă în limba engleză
  • 30 locuri – Ingineria instalațiilor
 • 1 loc pentru candidații din sistemele de protecție socială
 • 6 locuri pentru candidații de la licee din mediu rural
 • 590 locuri la taxă
  • 325 locuri – Inginerie  civilă în limba română
  • 190 locuri – Inginerie civilă în limba engleză
  • 75 locuri – Ingineria instalațiilor

Pentru candidații din categoria ”români de pretutindeni” (inclusiv din Republica Moldova, Ucraina și Grecia) numărul de locuri este de 43 la buget (27 cu bursă și 16 fără bursă).

 

Arhivă:

admitere licenta 2022

admitere licenta 2021

admitere licenta 2020
admitere licență 2019.