loader image

admitere licenta 2021

Candidații care nu au posibilitatea de a se înscrie online, se pot înscrie prin depunea dosarul direct la comisia de admitere în perioada de înscriere, la sediul facultății, conform programului: 12 – 23 iulie 2021, zilnic 9:00 – 14:00 . (si o sa completam impreuna formularul online)

ADMITERE, 2021 – online

Numărul de locuri

Numărul total de locuri pentru sesiunea iulie este:
 • 246 locuri la buget
 • 1 loc pentru candidații din sistemele de protecție socială
 • 6 locuri pentru candidații de la licee din mediu rural
 • 444 locuri la taxă
Pentru candidații din categoria ”români de pretutindeni” (inclusiv din Republica Moldova, Ucraina și Grecia) numărul de locuri este de 43 la buget (27 cu bursă și 16 fără bursă).

Calendar – Sesiunea de vară: iulie 2021

 • Înscrierea candidaţilor: 12 – 23 iulie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 24 iulie
 • Depunere contestații: 24 – 25 iulie
 • Confirmare loc facultate prin depunere acte în original: 24 – 28 iulie
 • Afișare rezultate intermediare: 29 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 30 iulie – 1 august
 • Afişarea rezultatelor finale: 2 august

Calendar – Sesiunea de toamnă: septembrie 2021

 • Înscrierea candidaţilor: 6 – 17 septembrie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 18 septembrie
 • Confirmare loc facultate: 19 – 20 septembrie
 • Depunere contestații: 20 – 21 septembrie
 • Termen limită depunere acte în original: 23 septembrie
 • Afişarea rezultatelor finale: 24 septembrie

Pagina de admitere online este

https://www.admitere.tuiasi.ro ( disponibilă în curând ) – testul la limba engleză – pentru programul de studii în limba engleză va fi organizat la inceputul anului universitar 2020-2021 (sfârșitul lunii septemnrie – începutul lunii octombrie). Studenții pot prezenta un certificat de competențe lingvistice recunoscut de Departamentul de limbi străine al universității. Candidatul are posibilitatea să se înscrie, cu o singură taxă şi un singur dosar, la mai multe facultăţi ale Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, în ordinea preferinţelor, urmând ca, în funcţie de opțiune și de media de admitere, să fie declarat admis la una dintre acestea. Pentru a vă familiariza cu pașii necesari admiterii, puteți consulta, orientativ, manualul de utilizare al platformei de la admiterea 2020, iar la adresa următoare găsiți cele mai des întâlnite întrebări și răspunsurile la ele. Înscrierea se face în urma accesării online a platformei, care va fi disponibilă în curând, unde candidații vor trebui să își creeze un cont, să completeze o fișă de admitere în cadrul căreia pot alege oricâte opțiuni doresc de la toate facultățile și specializările universității. Repartizarea candidaților pe locurile disponibile se va realiza în funcție de opțiunile și de mediile acestora completate pe fișa de înscriere. Comisia de admitere de la Facultatea de Construcții și Instalații verifică zilnic dosarele candidaţilor înscrişi şi confirmă legalitatea înscrierii. Dacă se constată nereguli, candidaţilor li se solicită clarificări sau completări ale documentelor. Cei care să doresc să își depună dosarul la facultățile TUIASI pot consulta ghidul de înscriere online disponibil pe platforma de admitere. Cererea de înscriere poate fi completată online (începând cu prima zi de înscriere), urmând să fie confirmată în momentul prezentării dosarului de concurs în original. Înscrierea candidaţilor se face prin depunerea dosarului la facultatea la care candidatul face prima opţiune, în locurile amenajate special în acest scop. Pentru alte detalii, vă rugăm să consultați și site-ul Universității noastre.

Criterii de admitere

• Inginerie civilă • Ingineria instalațiilor
Metoda de selecție: Concurs de dosare MA = MBac unde: MA = medie admitere MBac = media examenului de bacalaureat

Condiții speciale de admitere

Admişi fără concurs, cu bonificaţie de 2 puncte la media de admitere:
 • premianţi (în perioada studiilor liceale) ai olimpiadelor naţionale de Matematică, Ştiinţe, Tehnologii şi / sau alte concursuri naţionale în domeniul Construcţii, Instalaţii şi Lucrări publice
Admişi fără concurs:
 • premianţii olimpiadelor internaţionale

Candidații pot opta pentru programul de studii cu predare în limba engleză. Selecția se va efectua în prima săptămână din anul şcolar, pe bază de examen scris la limba engleză. Avantajele absolvenților secției cu predare în limba engleză sunt:
 • şanse mărite de obținere de burse de schimb academic (tip Erasmus) în străinătate;
 • şanse mărite de continuare cu succes a studiilor în străinătate (aproape toate țările dezvoltate au programe de studii în limba engleză);
 • şanse mărite de continuare cu succes a unei cariere de cercetare (masterat, doctorat, post-doctorat) în România sau în străinătate (lucrările științifice fiind scrise în limba engleză);
 • angajare mult mai rapidă într-o companie românească, având un argument în plus (cunoașterea limbii engleze);
 • angajare pe posturi mai bune într-o companie românească ce are și angajați străini;
 • angajare pe posturi mai bune într-o companie românească ce are relații cu parteneri străini;
 • angajare exclusivă într-o companie românească cu patroni străini;
 • angajare exclusivă într-o companie străină din România;
 • angajare exclusivă într-o companie străină din afara României.

Acte necesare la înscrierea ONLINE

Dosarul de înscriere online va conţine:
 • Cerere de înscriere – aceasta va fi completată online de către candidat în contul creat pe platforma de admitere; În principiu, cererea se completeză online înainte de prezentarea la comisia de înscriere. Puteți completa cererea de înscriere și în sala de înscriere. Astfel beneficiați de asistență profesională în completarea cererii.
 • Cartea de identitate – în copie scanată
 • Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta în copie scanată față-verso;
 • Certificatul de naştere, în copie scanată;
 • Acte doveditoare ale schimbării numelui (dacă este cazul), în copie scanată, (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.);
 • Adeverinţă medicală, în copie scanată, în care trebuie să se specifice faptul că „nu este în evidenţă cu boli psihice şi infecto-contagioase”. Dacă un candidat este în evidenţă cu boli psihice, va transmite avizul psihologului/psihiatrului, în copie scanată, că poate urma forma respectivă de studii;
 • Adeverință, în copie scanată, din care să rezulte calitatea de student (pentru studenții care urmează o a doua specializare) sau fost student, cu precizarea formei de finanțare (numărul de semestre la buget sau/și la taxă).
 • Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta/diploma de absolvire, în copie scanată față-verso (pentru cei care doresc să urmeze o a doua specializare);
 • Dovada achitării taxei de înscriere / dovada îndeplinirii condițiilor scutirii de taxă;
 • Alte documente stabilite de Comisia de admitere pe facultate (de exemplu copii scanate după: foaia matricolă, anexă la diploma de bacalaureat) – pentru informații suplimentare vă rugăm să accesați pagina web a facultății care reprezintă prima dumneavoastră opțiune.

Acte necesare la depunerea in ORIGINAL

 • Diploma de bacalaureat, sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau certificată ”conform cu originalul” de către membrii comisiei de înscriere pe baza originalului:
  • cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene vor prezenta Atestatul de echivalare a diplomei de bacalaureat eliberată de Centrul de Recunoaștere a Diplomelor, Certificatelor și Titlurilor Universitare din cadrul Ministerului Educației Naționale; mai multe detalii se pot obține la http://cnred.edu.ro
 • Foaia matricolă în original sau certificată ”conform cu originalul” de către membrii comisiei de înscriere pe baza originalului
 • Certificatul de naștere în copie certificată ”conform cu originalul” de către membrii comisiei de înscriere pe baza originalului
 • Cartea de identitate în copie certificată ”conform cu originalul” de către membrii comisiei de înscriere pe baza originalului
 • Acte doveditoare ale schimbării numelui în copie certificată ”conform cu originalul” de către membrii comisiei de înscriere pe baza originalului, acolo unde este cazul (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.)
 • Adeverință medicală tip (eliberată de medicul de familie sau de unitatea școlară) în care trebuie să se specifice faptul că „nu este în evidență cu boli psihice și infecţio-contagioase”. Acolo unde este cazul, se va aduce avizul psihologic/psihiatric.
 • Adeverință din care să rezulte calitatea de student (pentru studenții care mai urmează o specializare)
 • Pentru cei care doresc să urmeze o a doua specializare: diploma de licență sau diploma echivalentă cu aceasta / diploma de absolvire, în original sau copie certificată ”conform cu originalul” de către membrii comisiei de înscriere pe baza originalului
 • Opțional. Certificat de competențe lingvistice (pentru limba engleză) recunoscut de Departamentul de limbi străine al universității (pentru cei ce doresc înscrierea la secția cu predare în limba engleză).
 • 2 fotografii color 3×4 cm
 • Un dosar plic.
Menţiuni referitoare la actele de înscriere:
 • candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2021 pot prezenta la înscriere pentru sesiunea de admitere imediat următoare, în locul diplomei de bacalaureat, o adeverință eliberată de liceu în care se menționează atât media generală cât și notele obținute la probele susținute, la care se adaugă foaia matricolă;
 • întrucât candidații au dreptul legal de a se prezenta la concurs concomitent la mai multe domenii/specializări din cadrul universității noastre, dosarul cu actele în original se depune la prima opțiune. Înscrierea pentru celelalte opțiuni din universitatea noastră se face prin menționarea acestora (în ordinea de prioritate dorită) în cererea completată la prima opțiune. Taxa de înscriere se plătește o singură dată și este valabilă pentru toate opțiunile;
 • la înscriere, candidații vor semna o declarație prin care se vor angaja să respecte termenele impuse cu privire la depunerea actelor în original. De asemenea, candidații vor semna o declarație de acord cu privire la politica universității referitoare la protecția datelor cu caracter personal.

Informaţii suplimentare privind admiterea pentru:

 • candidați români de pretutindeni (inclusiv din Republica Moldova, Ucraina și Grecia)
 • candidați de etnie romă
 • candidați din țări UE, ale spațiului economic european și ai Confederației elvețiene
 • candidați din țări non-UE
puteți obține de pe site-ul universității noastre,

Taxe

Taxa de înscriere se plătesc online cu cardul bancar , pe platforma taxe.tuiasi.ro. Sistemul a fost realizat integral de specialiștii TUIASI de la Direcția de Informatizare și Comunicații Digitale și Biroul de Informatizare, coordonați de Prorectoratul Informatizare și Comunicații Digitale. Taxa de înscriere la concursul de admitere pentru învăţământ universitar de licenţă este de 100 RON, indiferent pentru câte specializări și în ce ordine se face înscrierea. Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere:
 • copiii personalului didactic (se va prezenta adeverinţă vizată de ISJ);
 • copiii orfani de ambii părinţi;
 • candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial;
 • copiii angajaţilor din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi.
Toţi aceştia pot utiliza acest drept o singură dată şi numai pentru o singură instituţie de învăţământ superior. Taxa de înmatriculare se plăteşte de către toţi candidaţii declaraţi admişi, valoarea acesteia fiind de 25 RON și se plătește după emiterea Ordinului Rectorului, la finalizarea admiterii (la începutul anului școlar). Taxa de şcolarizare (pentru candidații admiși pe locurile cu taxă) este în valoare de 2400 RON/an şi se achită în două tranşe (50% în luna septembrie 2021 şi 50% în ianuarie 2022).

Structura Educațională a Facultății

Pentru înțelegerea structurii educaționale a facultății noastre de către candidații la admiterea la cursuri universitare de licență, precizăm că domeniile şi specializările pentru programele noastre sunt:
 • Domeniul Inginerie Civilă:
  • trunchiul comun – 2 ani de studiu, anii I și II
  • specializări (la alegere, la finalizarea anului II)
   • specializarea Construcții Civile, Industriale și Agricole, CCIA, 2 ani de studiu, anii III și IV
   • specializarea Căi Ferate, Drumuri şi Poduri, CFDP, 2 ani de studiu, anii III și IV
 • Domeniul Inginerie Civilă cu predare în limba engleză:
  • specializarea Inginerie Civilă engleză, ICE, cu 4 ani de studiu, anii I-IV
 • Domeniul Ingineria Instalațiilor:
  • specializarea Instalaţii pentru Construcţii, IC, cu 4 ani de studiu, anii I-IV.
Pentru alte detalii, vă rugăm să consultați și sub-meniul STUDII / Studii universitare de licență.
– Socializați online pe https://www.facebook.com/FacultateaDeConstructiiSiInstaltiiIasi – Telefonul admiterii (zilnic 9-12): 0232-237-738. – Email: admitere.fci@tuiasi.ro – Admitere online: https://www.tuiasi.ro/licenta/ (disponibilă din prima zi de înscriere