loader image

PRACTEH

Stagii de practică moderne și eficiente

Link – Site proiect PracTeh

ANUNŢ 15.01.2021

              Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“ din Iaşi organizează procesul de recrutare şi selecţie a personalului, pentru angajare pe posturile înfiinţate în afara organigramei, în scopul implementării activităţilor proiectului/contractului nr. POCU 626/6/13/131181/2020, din cadrul Programului Operational Capital Intern cu numărul de referință 2014RO05M9OP001, finanţat prin Ministerul Fondurilor Europene – OIPOSDRU, cu titlul “Inserția absolvenților prin stagii de pregătire PRACtică moderne și eficiente din cadrul Universității TEHnice Gheorghe Asachi din Iași, pe piața muncii-PRACTEH”, acronim PRACTEH, considerând următoarele:

1) Angajarea se va face cu contract individual de muncă pe durată determinată, cu timp parţial de lucru şi salarizare din bugetul proiectului, după cum urmează:

Nr. crt. Denumirea postului/ Funcţia în cadrul proiectului Perioada de angajare Atribuţii şi Responsabilităţi
1 Expert stagii de practică / 10 posturi 10 luni Se anexează Fişa Postului
2 Responsabil tutori / 1 post 10 luni Se anexează Fişa Postului

2) Condiţii specifice de participare la concurs corespunzătoare postului

Nr.crt. Denumirea postului/ Funcţia în cadrul proiectului Condiţii specifice postului
1 Expert stagii de practică / 10 posturi Educația solicitată : studii universitare cu diplomă de licență – 3 ani   Experienta solicitata – experiență în activități specifice unor activități de tipul stagii de practică / experiență ca și profesor / asistent / formator – 1 an
2 Responsabil tutori / 1 post Educatia solicitata : studii universitare cu diplomă licență – 3 ani   Experiența solicitată: Experientă ca și coordonator proiecte / coordonator echipe / director departament – 1 an

3) Modalitatea de contestare a deciziei comisiei de selecţie este conformă Procedurii PO.DRU.04.

4) Documente necesare pentru întocmirea dosarului de concurs:

 1. Cerere de înscriere la concurs, conform model Anexa 1;
 2. Curriculum Vitae, la care se anexează copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor si ale documentelor care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 3. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
 4. Cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care sa-l facă incompatibil cu postul pentru care candidează (pentru persoanele din afara TUIASI);
 5. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau unităţi sanitare abilitate (pentru persoanele din afara TUIASI);

5) Modalitatea şi Termenul de depunere a dosarului candidatului

1.Dosarul candidatului va conține Documentele menționate mai sus, precum și un Opis cu documentele depuse.

2.Dosarul se înregistrează la Registratura TUIASI şi se depune, până la data de 25.01.2021, până la ora 12.00, la sediul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi”, str D.Mangeron, 67, corp Rectorat, parter, Prorectorat Relația cu Studenții, camera B-05.

6) Recrutarea şi selecţia se va face de către Comisia de recrutare şi selecţie în baza Dosarului depus de candidaţi, conform punctului 8 (lit.e)  din Procedura PO.DRU.04, prin parcurgerea următoarelor etape:

 1. Selecţia dosarelor înscrise la concurs 25.01.2021;
 2. Comunicarea rezultatelor selecţiei de dosare 25.01.2021;
 3. Termen pentru contestaţii 26.01.2021;
 4. Termen pentru soluţionarea contestaţiilor 27.01.2021;
 5. Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor la dosarele de concurs 27.01.2021.

7) Afişarea rezultatelor privind derularea procesului de recrutare şi selecţie a personalului se va face pe site-ul TUIASI şi la avizierul TUIASI – PRS, situat în corp Rectorat, parter, cam.B05, str.D.Mangeron 67, Iași.

_____________________________________________________

ANUNȚ

Etapa a doua de selecție a studenților în proiectul POCU 131181 – PRACTEH

“Insertia absolventilor prin stagii de pregatire PRACtica moderne si eficiente din cadrul Universitatii TEHnice Gheorghe Asachi din Iasi, pe piata muncii – PRACTEH”

Vrei să-ți formezi competențe antreprenoriale și să-ți înființezi o întreprindere simulată?

Vrei să faci un stagiu de practică în domeniul tău de studii la o companie parteneră a universității?

Pentru a te înscrie, trebuie să depui un dosar cu următorul conținut:

 • Cerere de înscriere (Anexa 1);
 • Declarație de disponibilitate privind participarea la activitățile de implementare ale proiectului (Anexa 2);
 • Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 3);
 • Declarație de evitare a dublei finanțări (Anexa 4);
 • CV – model recomandat Europass  (Anexa 5);
 • Formular grup țintă (Anexa 8);
 • Declarația de neparticipare la cursuri acreditate ANC de antreprenoriat (Anexa 9);
 • Copie carte de identitate;
 • Copie certificat de naștere
 • Copie certificat de căsătorie pentru studentele căsătorite
 • Copie diplomă de bacalaureat.

Nou!

Dacă ești student moldovean cu dublă cetățenie și cu CNP emis de autoritățile române și reședință în România, te poți înscrie în proiectul PRACTEH !

Documente suplimentare în completarea dosarului de înscriere :

 • Copie pașaport sau alt act de identitate emis de statul român
 • Copie dovadă reședință în România.

Dosarul se va trimite scanat, până cel târziu vineri, 13.11.2020, la adresa de email indicată pentru facultatea la care ești înscris. 

Beneficii:

 • beneficii materiale la finalul unei activități complete la care vei participa
 • certificat de participare la cursul de antreprenoriat
 • stagiu de practică la un angajator în domeniu
 • bursa de 400 lei la finalul stagiului de practică

Înainte de a te înscrie, te rugăm să verifici criteriile de eligibilitate.

Locurile disponibile sunt :

GT disponibil etapa II proiect Anii de studiu 2020/2021 Facultățile în proiect
Anii de studiu AC ICPM CI ETTI IEEIA HIDRO MEC SIM ARHIT
73 locuri III și IV 13 0 24 0 0 13 23 0 0

Grila de evaluare

Criteriu Punctaj maxim Indicații privind modul de calcul al punctajului
Rezultatele academice 60 Puncte obținute = suma creditelor/ nr. de ani de studiu anteriori
Prezentarea motivelor (realiste şi clare) pentru care depune candidatura de participare  în proiect 20 Se acordă de la 0 la 20 puncte pentru o justificare cat mai bună a motivelor de participare.
Prezentarea CV-ului și acuratețea lui 20 Se acordă 10 puncte pentru CV în format Europass sau 5 puncte în alt format. Pentru alte 10 puncte se urmărește structura, coerența, logica, corectitudinea ortografică și sintactică a CV-ului.
TOTAL 100  

Calendar etapa a doua de selecție – noiembrie 2020

Etapa Perioada Descriere
Informarea studenților  02 – 09 noiembrie 2020 Pagina web a proiectului, mail către studenți pe adresa instituțională, avizierul şi pagina web a facultății, rețele de socializare, prezentarea proiectului direct, la activitățile didactice, etc.
Depunerea dosarelor de candidatură de la încheierea etapei I – 13 noiembrie 2020 Dosarele se trimit electronic pana la data de 13 noiembrie la expertul grup țintă facultate.
Selecția grupului țintă și afișarea rezultatelor 16 – 17 noiembrie 2020 completare dosare și selecție dosare Selecția grupului țintă se realizează de o comisie de selecție a candidaturilor pe baza grilei de evaluare.
19 noiembrie 2020 – afișare rezultate preliminare E-mail către studenți pe adresa instituțională/ informare prin platforme online
20 noiembrie 2020 – depunere contestații Depunerea contestațiilor se face online, la expertul grup țintă facultate. Eventualele contestații se rezolvă de către o comisie de contestații în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor preliminare.
23-24 noiembrie 2020 – afișare rezultate finale E-mail către studenți pe adresa instituțională/ informare prin platforme online

În atenția studenților din anii III și IV

Vrei să ai parte de servicii specializate de orientare și consiliere în carieră prin evaluarea aptitudinilor tale pentru a vedea care sunt punctele tale forte?

Vrei să participi la ateliere prin care îți vei putea dezvolta abilități precum comunicarealucrul în echipăleadership-ul, capacitatea de a realiza și dezvolta un proiect, managementul timpului sau prezentarea în fața unui public?

Vrei să participi la workshopuri în care se vor aborda teme foarte interesante precum:

 • Cum identifici un loc de muncă?
 • Cum să te pregătești pentru întâlnirea cu angajatorul
 • Inteligența emoțională
 • Stabilirea obiectivelor personale și de carieră
 • Marketing personal sau branding personal
 • Elemente de comunicare
 • Persuasiune – arta de a influența
 • Managementul timpului
 • Inteligența emoțională
 • Comportament asertiv vs agresiv
 • Obiceiuri și obiective care garantează rezultate

Vrei să-ți formezi competențe antreprenoriale și să-ți înființezi o întreprindere simulată?

Vrei să faci un stagiu de practică în domeniul tău de studii la o companie parteneră a universității?

Pentru a te înscrie, trebuie să depui un dosar cu următorul conținut:

 • Cerere de înscriere (Anexa 1);
 • Declarație de disponibilitate privind participarea la activitățile de implementare ale proiectului (Anexa 2);
 • Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 3);
 • Declarație de evitare a dublei finanțări (Anexa 4);
 • CV – model recomandat Europass  (Anexa 5);
 • Formular grup țintă (Anexa 8);
 • Copie carte de identitate.

Descarcă formularele de înscriere

Dosarul se va trimite scanat, prin email, la adresa gheorghita.boaca@academic.tuiasi.ro, până cel târziu duminică, 25.10.2020.

Beneficii:

 • beneficii materiale la finalul unei activități complete la care vei participa;
 • certificat de participare la cursul de antreprenoriat;
 • stagiu de practică la un angajator în domeniu;
 • bursa de 400 lei la finalul cursului și al stagiului de practică.

Criterii  de eligibilitate generale:

 • student înmatriculat în anul III sau IV,  cu domiciliul in România;
 • studenții din anul IV care fac parte din proiectul Antreprenoring nu sunt eligibili pentru acest proiect și nu vor putea participa la selecție.