loader image

Taxe

Studenții Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iasi vor putea să îsi plătească integral online toate taxele de scolarizare, care țin de activitatea didactică, cât și taxele din campus, pe platforma  taxe.tuiasi.ro. Sistemul a fost realizat integral de specialiștii TUIASI de la Direcția de Informatizare și Comunicații Digitale și Biroul de Informatizare, coordonați de Prorectoratul Informatizare și Comunicații Digitale.

Platforma le va fi utilă studenților pentru a-și plăti, lunar, căminul, fără a se mai deplasa la un punct de plată, dar și pentru cei care sunt la taxă să își achite taxa anuală de școlarizare, în tranșele corespunzătoare. Există însă și o serie de plăți care pot fi făcute în sprijinul activității didactice, pentru a evita cozile de la casierie sau de la bănci: taxe de reexaminare, de reînmatriculare, de înscrierea după întreruperea studiilor sau de refacere a activității didactice. 

Taxele pentru anul Universitar 2022-2023 sunt disponibile si pot fi consultate pe taxe.tuiasi.ro.

În conformitate cu hotarârea senatului – Nr. 126/13.05.2022 – Privind aprobarea cuantumului unor taxe pentru anul universitar 2022 – 2023 taxele sunt:

1. Taxa de înscriere la concursul de admitere 2022 100 lei • Scutirile de la plata taxei vor fî conforme cu prevederile din metodologia de desfăşurare a concursului de admitere
2. Taxa de înmatriculare 30 lei • Sunt scutiți de plata taxei de înscriere candidații orfani de ambii părinţi, cei proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial, copiii personalului didactic în activitate, candidaţii ai căror părinţi sunt angajaţi ai Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi
•  Se achită la începutul anului universitar
3. Taxa de înmatriculare în urma transferului de la alte universități 50 lei • Se aplică începând cu prima zi a anului universitar 2022 – 2023
4. Taxa pentru refacerea unor
activități didactice ce necesită un
program didactic suplimentar față
de cel normal (L, S, P etc.)
20 lei / ora • Se aplică începând cu prima zi a anului universitar 2022 – 2023
5. Taxa pentru refacerea disciplinelor nepromovate 50 lei / credit • Titularul disciplinei poate aproba recunoaşterea îndeplinirii anumitor activităţi aferente disciplinei (lucrări de laborator, seminarii etc., potrivit fişei disciplinei). în aceste condiţii, studentul va achita taxa pentru activităţile (creditele) neîndeplinite, dar nu mai puţin decât taxa de reexaminare.
6. Taxa de reexaminare 50 lei / probă • Se aplică începând cu prima zi a anului universitar 2022 – 2023
7. Taxa pentru susţinerea examenelor de diferenţă, nenormate 20 lei / probă • Se aplică începând cu prima zi a anului universitar 2022 – 2023
8. Taxa de reînmatriculare 200 lei • Se achită integral de către toţi solicitanţii care se reînmatriculează în urma pierderii calităţii de student prin exmatriculare sau exmatriculare la cerere.
9. Taxa de reînscriere după întreruperea studiilor –    •  Se achită integral la începutul anului universitar
• Se aplică începând cu prima zi a anului universitar 2021 – 2022
  a) din motive medicale 20 lei  
  b) din motive personale 50 lei  
10. Taxa de şcolarizare   • Se achită în conformitate cu contratul de studii. Neachitarea taxei de şcolarizare atrage după sine exmatricularea din facultate.
• Absolvenţii cu diplomă ai colegiilor universitare pot continua studiile în învăţământul universitar de licenţă. De regulă, înmatricularea se face în anul III, ceea ce duce în final la depăşirea duratei studiilor subvenţionate de la bugetul de stat. în această situaţie. înmatricularea în anul III se face în regim cu taxă.
• Studenţii care au depăşit perioada normală de studii sunt trecuţi în regim cu taxă de şcolarizare. Durata normală de studii (subvenţionată de la buget) este, conform Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, de 4 ani la învăţământul universitar de licenţă (6 ani la Arhitectură).
• Anii de întrerupere a studiilor nu intră în calculul perioadei de studii dacă cererea a fost depusă şi înregistrată conform Procedurii de organizare a activităţii didactice pentru studiile universitare de licenţă, PO.DID.01 şi Procedurii de organizare a activităţii didactice pentru studiile universitare de masterat, PO.DID.02 în vigoare.
• Studenţii care nu şi-au îndeplinit contractul de studii şi solicită repetarea şcolarităţii, sunt trecuţi în regim cu taxă de şcolarizare. Achitarea taxelor se face în momentul repetări i/neîndep Unirii contractului de studii şi nu la expirarea duratei de şcolarizare subvenţionate.
  Licenţă 2400  
  Master 2900  
11. Taxa de resusţinere a examenului de finalizare a studiilor 100 lei/probă • Se aplică începând cu sesiunea septembrie 2022
13. Contravaloarea serviciilor de şcolarizare
Cuantumul finanţării/student pentru anul de studii respectiv
1 tranşă la solicitare • O persoană poate achita contravaloarea serviciilor de şcolarizare de care a beneficiat anterior cu finanţare de la bugetul de stat, integral sau parţial, în cazul în care a fost admisă la un program de studii care este organizat doar cu finanţare intesrală de ta buget. Ccf. OUG 49/20141