loader image

Admitere 2022 – Studii universitare de master

* Telefonul admiterii master (zilnic 9-12): 0232-701-463 – *activ in perioada admietrii.
* Email: admitere.fci@tuiasi.ro.
* Socializați online pe https://www.facebook.com/FacultateaDeConstructiiSiInstaltiiIasi

ADMITERE, 2022 – online

Calendar – Sesiunea de toamnă: septembrie 2022

Programarea și link-urile de acces la interviurile de admitere la master

Proba orală / interviul va fi susținut online și va consta în prezentarea motivației și așteptărilor candidatului pentru specializarea de master pe care vrea să o urmeze la Facultatea de Construcții și Instalații din Iași.

PROGRAMUL DE STUDIU Data susținere interviu Ora susținere interviu Link – acces interviu
ICL –
Ingineria Clădirilor 
20.09.2022 9:00 https://meet.google.com/xmc-gbya-yuz
MTSC –
Management şi Tehnologii speciale în Construcţii 
20.09.2022

 

9:00

https://meet.google.com/txx-dhpk-bsd?hs=224
EAI –
Evaluare şi administrare imobiliara 
20.09.2022 9:00 https://meet.google.com/vrh-kzua-tof?hs=224
IMT –
Infrastructuri pentru Transporturi
20.09.2022 11:00 https://meet.google.com/tbt-snhc-esu
IG –
Inginerie Geotehnică 
20.09.2022 9:00 https://meet.google.com/aav-hhwa-ckc
RCSC –
Reabilitarea şi Creşterea Siguranţei Construcţiilor
22.07.2022 11:00 https://meet.google.com/ror-phcb-zup
IC –
Ingineria Instalaţiilor 
20.09.2022 9:00 https://meet.google.com/kbp-vjof-zsw
MPPC –
Materiale şi Produse Performante pentru Construcţii 
20.09.2022 9:00

http://meet.google.com/pgm-vxqp-anv

IS –
Inginerie Structurală 
20.09.2022 9:00 http://meet.google.com/raa-vxfj-wfi
ISE –
Inginerie structurală/Structural Engineering 
 
AI –
Antreprenoriat Imobiliar
20.09.2022 10:00 http://meet.google.com/zci-jdia-vob

Sesiunea septembrie 2022

 • Înscrierea candidaților: 5 – 18 septembrie
 • Susținere interviu admitere: 20 septembrie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 21 septembrie
 • Depunere contestații: 21 – 22 septembrie
 • Depunere acte în original: 21 – 23 septembrie
 • Afişarea rezultatelor finale: 24 septembrie

Activarea programelor de studii universitare de master se face cu condiția ca numărul de studenți admiși la o specializare să depășească cifra minimă de școlarizare de 15 locuri aprobată de Consiliul Facultății de Construcții și Instalații. Fac excepție programele de studii universitare de master la care cifra de școlarizare alocată este mai mică de 15 de locuri, iar acestea se vor activa conform numărului de locuri anunțate pentru admitere. Se recomandă candidaților, care se înscriu la concursul de admitere la studiile de master, să menționeze în formularul de înscriere un număr minim de 3 opțiuni dintre cele 11 programe de master.

*****

Facultatea de Construcții și Instalații a solicitat suplimentarea locurilor la buget.

În funcție de numărul de locuri alocat suplimentar pentru Facultatea de Construcții și Instalații există posibilitatea ca studenții admiși pe locurile cu taxă, care îndeplinesc condițiile de a urma cursurile de master în regim bugetat, să treacă la buget. 

*****

LINK-ul pentru accesarea platformei de inscriere este: https://admitere.tuiasi.ro

Numărul de locuri – Locurile disponibile la programele de MASTER sesiunea septembrie 2022

 • 32 locuri la buget
 • 1 loc pentru romi
 • 264 locuri la taxă

Admiterea candidaților la un program de studii se va face în ordinea descrescătoare a mediilor generale de admitere obținute de candidați, cu condiția ca media generală MA să fie minimum 6,00 (șase). În eventualitatea existenței mai multor candidați cu medii generale de admitere egale, pentru ocuparea ultimului loc finanțat de la bugetul de stat, criteriul de departajare este media examenului de finalizare a studiilor universitare de licență (MF).

Admiterea și repartizarea candidaților pe programe de studii se va face în funcție de opțiunile candidaților pentru programele de studii și în ordinea descrescătoare a mediilor generale de admitere (MA). Un candidat care conform clasificării nu poate fi declarat admis la prima specializare pentru care a optat, poate fi redistribuit la alt program de master la care au rămas locuri disponibile, conform opțiunilor făcute la înscriere.

Redistribuirea candidaților pe locuri finanțate de la buget se face în ordinea mediilor. Candidatul poate avea și opțiunea de a fi redistribuit pe locuri cu taxă, la o anumită specializare, conform numerotării opțiunilor de redistribuire din formularul de înscriere.

Activarea programelor de studii universitare de master se face după finalizare Sesiunea septembrie 2022. Candidații admiși la programe de studiu care nu se activează/ școlarizează în anul universitar 2022-2023 vor fi redistribuiți la programe de studiu care se activează, în conformitate cu preferințele de redistribuire indicate în formularul de înscriere la concurs.

Pagina de admitere online este

https://www.admitere.tuiasi.ro 

Candidatul are posibilitatea să se înscrie, cu o singură taxă şi un singur dosar, la mai multe specializări, în ordinea preferinţelor, urmând ca, în funcţie de opțiune și de media de admitere, să fie declarat admis la una dintre acestea.

Pentru a vă familiariza cu pașii necesari admiterii, puteți consulta, orientativ, manualul de utilizare al platformei de la admiterea 2022, iar la adresa următoare găsiți cele mai des întâlnite întrebări și răspunsurile la ele.

Înscrierea se face în urma accesării online a platformei, care va fi disponibilă în curând, unde candidații vor trebui să își creeze un cont, să completeze o fișă de admitere în cadrul căreia pot alege oricâte opțiuni doresc de la specializările facultății. Repartizarea candidaților pe locurile disponibile se va realiza în funcție de opțiunile și de mediile acestora completate pe fișa de înscriere.

Comisia de admitere de la Facultatea de Construcții și Instalații verifică zilnic dosarele candidaţilor înscrişi şi confirmă legalitatea înscrierii. Dacă se constată nereguli, candidaţilor li se solicită clarificări sau completări ale documentelor.

Cei care să doresc să își depună dosarul la Facultatea de Construcții și Instalații pot consulta ghidul de înscriere online disponibil pe platforma de admitere.

Cererea de înscriere poate fi completată online (începând cu prima zi de înscriere), urmând să fie confirmată în momentul prezentării dosarului de concurs în original.

Înscrierea candidaţilor se face prin depunerea dosarului la facultatea la care candidatul face prima opţiune, în locul amenajat în Corpul R.

Pentru alte detalii, vă rugăm să consultați și site-ul Universității noastre.


Criterii de admitere

Metoda de selecție

MA = 0,5*MF + 0,5*MC

Unde
MA – media la concursul de admitere
MF – media examenului de finalizare a studiilor universitare (licență sau diploma)
MC – media la verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu (interviu)

Criterii de departajare

 1. Media obținută la susținerea lucrării de licență / diplomă
 2. Media generală de absolvire a anilor de studii la ciclul de diplomă/licență

Acte necesare la înscrierea ONLINE

IMPORTANT! Dosarul în original se va transmite comisiei de admitere după înscrierea online

Dosarul de înscriere online va conţine:

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor completa online în contul creat pe platforma de admitere cererea de înscriere, la care anexează copii scanate după:

 • Cerere de înscriere – aceasta va fi completată online de către candidat în contul creat pe platforma de admitere; În principiu, cererea se completeză online înainte de prezentarea la comisia de înscriere. Puteți completa cererea de înscriere și în sala de înscriere. Astfel beneficiați de asistență profesională în completarea cererii.
 • Diploma de bacalaureat sau echivalentă şi diploma de finalizare a studiilor universitare de licenţă/ studiilor universitare de lungă durată sau diploma echivalentă sau adeverință de finalizare a studiilor – Copie scanată;
 • Cartea de identitate – Copie scanată ;
 • Certificatul de naştere – Copie scanată ;
 • Dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbării numelui(certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.) – Copie scanată;
 • Adeverinţă medicală în care trebuie sa se specifice faptul ca „nu este în evidenţă cu boli psihice şi contagioase”. Dacă un candidat este în evidenţă cu boli psihice va transmite avizul psihologului/psihiatrului că poate urma o formă de studii; – Copie scanată
 • Dovada achitării taxei de înscriere / dovada îndeplinirii condițiilor scutirii de taxă; – Copie scanată
 • Alte acte solicitate de Comisia de admitere pe facultate în urma evaluării dosarului. – Copie scanată

După ce a fost repartizat la o facultate în urma admiterii, candidatul va transmite documentele în original.

 • Alte documente stabilite de Comisia de admitere pe facultate (de exemplu copii scanate după: foaia matricolă, anexă la diploma de bacalaureat) – pentru informații suplimentare vă rugăm să accesați pagina web a facultății care reprezintă prima dumneavoastră opțiune.

Acte necesare la depunerea in ORIGINAL

 • Diploma de bacalaureat sau echivalentă 
 • Diploma de finalizare a studiilor universitare de licenţă/ studiilor universitare de lungă durată sau diploma echivalentă; în original sau certificată ”conform cu originalul” de către membrii comisiei de înscriere pe baza originalului
 • Cartea de identitate în copie certificată ”conform cu originalul” de către membrii comisiei de înscriere pe baza originalului
 • Certificatul de naștere în copie certificată ”conform cu originalul” de către membrii comisiei de înscriere pe baza originalului
 • Acte doveditoare ale schimbării numelui în copie certificată ”conform cu originalul” de către membrii comisiei de înscriere pe baza originalului, acolo unde este cazul (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.)
 • Adeverință medicală tip (eliberată de medicul de familie sau de unitatea școlară) în care trebuie să se specifice faptul că „nu este în evidență cu boli psihice și infecţio-contagioase”. Acolo unde este cazul, se va aduce avizul psihologic/psihiatric.
 • 2 fotografii color 3×4 cm
 • Un dosar plic.

Menţiuni referitoare la actele de înscriere:

 • candidații care au promovat examenul de finalizare de studii de licență în sesiunea iulie 2022 pot prezenta la înscriere pentru sesiunea de admitere imediat următoare, în locul diplomei de licență, o adeverință eliberată de Facultate în care se menționează media generală cât și media de la examenul de absolvire;
 • întrucât candidații au dreptul legal de a se prezenta la concurs concomitent la mai multe domenii/specializări din cadrul universității noastre, dosarul cu actele în original se depune la prima opțiune. Înscrierea pentru celelalte opțiuni din universitatea noastră se face prin menționarea acestora (în ordinea de prioritate dorită) în cererea completată la prima opțiune. Taxa de înscriere se plătește o singură dată și este valabilă pentru toate opțiunile;
 • la înscriere, candidații vor semna o declarație prin care se vor angaja să respecte termenele impuse cu privire la depunerea actelor în original. De asemenea, candidații vor semna o declarație de acord cu privire la politica universității referitoare la protecția datelor cu caracter personal.

Informaţii suplimentare privind admiterea pentru:

 • candidați români de pretutindeni (inclusiv din Republica Moldova, Ucraina și Grecia)
 • candidați de etnie romă
 • candidați din țări UE, ale spațiului economic european și ai Confederației elvețiene
 • candidați din țări non-UE

puteți obține de pe site-ul universității noastre,

Numărul total de locuri pentru sesiunea iulie este:

Pentru candidații din categoria ”români de pretutindeni” (inclusiv din Republica Moldova, Ucraina și Grecia) numărul de locuri este de 12 la buget (6 cu bursă și 6 fără bursă).

Calendar – Sesiunea de vară: iulie 2022

Sesiunea iulie 2022

 • Înscrierea candidaților: 11 – 20 iulie            — 10 zile (conform hotărârii Consiliului Facultății termenul de înscriere s-a prelungit până pe data de 21 iulie 2022 – ora 16:00)
 • Susținere interviu admitere: 22 iulie             — 1 zi ONLINE
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 23 iulie    — 1 zi
 • Depunere contestații: 23 iulie                      — 1 zi
 • Depunere acte în original: 25-29 iulie          — 5 zile
 • Afişarea rezultatelor finale: 30 iulie             — 1 zi

Programarea și link-urile de acces la interviurile de admitere la master

Proba orală / interviul va fi susținut online și va consta în prezentarea motivației și așteptărilor candidatului pentru specializarea de master pe care vrea să o urmeze la Facultatea de Construcții și Instalații din Iași.

PROGRAMUL DE STUDIU Data susținere interviu Ora susținere interviu Link – acces interviu
ICL –
Ingineria Clădirilor 
22.07.2022 14:00 https://meet.google.com/cyg-jzwb-vef
MTSC –
Management şi Tehnologii speciale în Construcţii 
22.07.2022 9:00 https://meet.google.com/dkh-txkr-jnd
EAI –
Evaluare şi administrare imobiliara 
22.07.2022 9:00 https://meet.google.com/jdx-mcxz-awc
IMT –
Infrastructuri pentru Transporturi
22.07.2022 9:00 https://meet.google.com/mhj-mkid-czd
IG –
Inginerie Geotehnică 
22.07.2022 10:00 https://meet.google.com/ygs-cjhw-oeq
RCSC –
Reabilitarea şi Creşterea Siguranţei Construcţiilor
22.07.2022 9:00 https://meet.google.com/gmt-mcqa-mpt
IC –
Ingineria Instalaţiilor 
22.07.2022 9:00 https://meet.google.com/sjj-ogda-jah
MPPC –
Materiale şi Produse Performante pentru Construcţii 
22.07.2022 10:00

https://meet.google.com/eey-bwkn-qku

IS –
Inginerie Structurală 
22.07.2022 8:00 https://meet.google.com/raa-vxfj-wfi
ISE –
Inginerie structurală/Structural Engineering 
22.07.2022 11:00 https://meet.google.com/rsv-gjfb-rxo
AI –
Antreprenoriat Imobiliar
22.07.2022 9:00 https://meet.google.com/nfb-bkyn-waa 

 

 


Taxe

Taxa de înscriere se plătește online cu cardul bancar , pe platforma taxe.tuiasi.ro. Sistemul a fost realizat integral de specialiștii TUIASI de la Direcția de Informatizare și Comunicații Digitale și Biroul de Informatizare, coordonați de Prorectoratul Informatizare și Comunicații Digitale.

Taxa de înscriere la concursul de admitere pentru învăţământ universitar de master este de 100 RON, indiferent pentru câte specializări și în ce ordine se face înscrierea. Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere:

 • copiii personalului didactic (se va prezenta adeverinţă vizată de ISJ);
 • copiii orfani de ambii părinţi;
 • candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial;
 • copiii angajaţilor din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi.

Toţi aceştia pot utiliza acest drept o singură dată şi numai pentru o singură instituţie de învăţământ superior.

Taxa de înmatriculare se plăteşte de către toţi candidaţii declaraţi admişi, valoarea acesteia fiind de 30 RON și se plătește după emiterea Ordinului Rectorului, la finalizarea admiterii (la începutul anului școlar).

Taxa de şcolarizare (pentru candidații admiși pe locurile cu taxă) este în valoare de 2900 RON/an şi se achită în două tranşe (50% în luna septembrie 2022 şi 50% în ianuarie 2023).

Pentru alte detalii, vă rugăm să consultați și sub-meniul STUDII / Studii universitare de master.


– Socializați online pe https://www.facebook.com/FacultateaDeConstructiiSiInstaltiiIasi
– Telefonul admiterii (zilnic 9-12): 0232-237-738.
– Email: admitere.fci@tuiasi.ro
– Admitere online: https://www.tuiasi.ro/licenta/ (disponibilă din prima zi de înscriere)


Prezentare programe de studiu – Master

O condiție de activare a unui program este un număr de minim 15 de studenți pe program. Fiecare program din tabel are un link spre o prezentare (sau un site propriu). Programele de învățământ pot fi consultate aici.

Nr. crt. Program de studii
1 Materiale şi Produse Performante pentru Construcţii
2 Inginerie Structurală
3 Ingineria Clădirilor
4 Inginerie Geotehnică
5 Inginerie Structurală – în limba engleză
6 Infrastructuri Moderne pentru Transporturi
7 Reabilitarea şi Creşterea Siguranţei Construcţiilor
8 Management şi Tehnologii Speciale în Construcţii
9 Evaluare şi Administrare Imobiliară
10 Instalaţii pentru Construcţii
11 Antreprenoriat imobiliar

Admitere online TUIASI: https://www.admitere.tuiasi.ro/

Socializați online pe https://www.facebook.com/FacultateaDeConstructiiSiInstaltiiIasi

Email: admitere.fci@tuiasi.ro.Telefonul admiterii (zilnic 9-12): 0232-70-1446.

Pentru alte detalii, vă rugăm să consultați și site-ul Universității nostre.


Arhivă: Admiterea la studii univesitare de master 2020

Arhivă: Admiterea la studii univesitare de master 2019
Arhivă: Admiterea la studii univesitare de master 2018
Arhivă: Admiterea la studii univesitare de master 2017