loader image
Close

Studii universitare de licență

* Telefonul admiterii (zilnic 9-12): 0232-237-738.
* Email: admitere.fci@tuiasi.ro.
* Socializați online pe https://www.facebook.com/FacultateaDeConstructiiSiInstaltiiIasi

ADMITERE, SESIUNEA 7-18 SEPTEMBRIE 2020

Calendar

 • Înscrierea candidaţilor: 7 – 18 septembrie
 • Afișarea rezultatelor: 21 septembrie
 • Termen limită depunere acte în original: 23 septembrie
 • Afișarea rezultatelor finale: 24 septembrie

Pagina de admitere online pentru sesiunea de toamnă este

 https://www.admitere2020.septembrie.tuiasi.ro/

Locurile disponibile pentru sesiunea de toamnă sunt:

Nr.crt.Domeniubugetromâni de
pretutindeni
taxătotal
1Inginerie Civilă76138151
2Ingineria Instalațiilor221519
total98153170
 • Numărul de locuri poate fisuplimentat la sfârșitul sesiunii de admitere pe toată universitatea

– testul la limba engleză – 1 octombrie 2020 orele 14.00 în on-line. Studenții pot prezenta un certificat de competențe lingvistice recunoscut de Departamentul de limbi străine al universității.

Candidatul are posibilitatea să se înscrie, cu o singură taxă şi un singur dosar, la mai multe facultăţi ale Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, în ordinea preferinţelor, urmând ca, în funcţie de media de admitere și de opțiuni, să fie declarat admis la una dintre acestea.

Cererea de înscriere poate fi completată online (începând cu prima zi de înscriere), urmând să fie confirmată în momentul prezentării dosarului de concurs în original.

Înscrierea candidaţilor se face prin depunerea dosarului la facultatea la care candidatul face prima opţiune, în locurile amenajate special în acest scop.

Taxa pentru concursul de admitere se poate achita la caseria facultății sau prin virament bancar:

 • Cont: RO44 TREZ 4062 0F33 0500 XXXX
 • Beneficiarul: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
 • Codul fiscal: 4701606
 • Obiectul plății: taxă de înscriere admitere FCI.

Pentru alte detalii, vă rugăm să consultați și site-ul Universității noastre.


Criterii de admitere

Admiterea la Facultatea de Construcţii şi Instalaţii din Iaşi se face pe baza de concurs de dosare, criteriul de departajare constituindu-l media de la bacalaureat. Candidaţii care au obţinut rezultate recunoscute la olimpiadele naţionale şi internaţionale pot fi admişi fără concurs dacă se află nominalizaţi pe lista Ministerului Educaţiei Naţionale (ce va fi afişată de acest minister).

Candidații pot opta pentru secția cu predare în limba engleză. Selecția se va efectua în prima săptămână din anul şcolar, pe bază de examen scris la limba engleză. Avantajele absolvenților secției cu predare în limba engleză sunt:

 • şanse mărite de obținere de burse de schimb academic (tip Erasmus) în străinătate;
 • şanse mărite de continuare cu succes a studiilor în străinătate (aproape toate țările dezvoltate au programe de studii în limba engleză);
 • şanse mărite de continuare cu succes a unei cariere de cercetare (masterat, doctorat, post-doctorat) în România sau în străinătate (lucrările științifice fiind scrise în limba engleză);
 • angajare mult mai rapidă într-o companie românească, având un argument în plus (cunoașterea limbii engleze);
 • angajare pe posturi mai bune într-o companie românească ce are și angajați străini;
 • angajare pe posturi mai bune într-o companie românească ce are relații cu parteneri străini;
 • angajare exclusivă într-o companie românească cu patroni străini;
 • angajare exclusivă într-o companie străină din România;
 • angajare exclusivă într-o companie străină din afara României.

Acte necesare la înscriere

Pentru înscrierea la studiile universitare de licență, următoarele acte sunt necesare

 • Cerere de înscriere. În principiu, cererea se completeză online înainte de prezentarea la comisia de înscriere. Puteți completa cererea de înscriere și în sala de înscriere. Astfel beneficiați de asistență profesională în completarea cererii.
 • Diploma de bacalaureat, sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau certificată ”conform cu originalul” de către membrii comisiei de înscriere pe baza originalului:
  • cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene vor prezenta Atestatul de echivalare a diplomei de bacalaureat eliberată de Centrul de Recunoaștere a Diplomelor, Certificatelor și Titlurilor Universitare din cadrul Ministerului Educației Naționale; mai multe detalii se pot obține la http://cnred.edu.ro
 • Foaia matricolă în original sau certificată ”conform cu originalul” de către membrii comisiei de înscriere pe baza originalului
 • Certificatul de naștere în copie certificată ”conform cu originalul” de către membrii comisiei de înscriere pe baza originalului
 • Cartea de identitate în copie certificată ”conform cu originalul” de către membrii comisiei de înscriere pe baza originalului
 • Acte doveditoare ale schimbării numelui în copie certificată ”conform cu originalul” de către membrii comisiei de înscriere pe baza originalului, acolo unde este cazul (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.)
 • Adeverință medicală tip (eliberată de medicul de familie sau de unitatea școlară) în care trebuie să se specifice faptul că „nu este în evidență cu boli psihice și infecţio-contagioase”.  Acolo unde este cazul, se va aduce avizul psihologic/psihiatric.
 • Adeverință din care să rezulte calitatea de student (pentru studenții care mai urmează o specializare)
 • Pentru cei care doresc să urmeze o a doua specializare: diploma de licență sau diploma echivalentă cu aceasta / diploma de absolvire, în original sau copie certificată ”conform cu originalul” de către membrii comisiei de înscriere pe baza originalului
 • Opțional. Certificat de competențe lingvistice (pentru limba engleză) recunoscut de Departamentul de limbi străine al universității (pentru cei ce doresc înscrierea la secția cu predare în limba engleză).
 • 2 fotografii color 3×4 cm
 • Un dosar plic.

Notă. Link pentru înscrierea online (inactiv/neactualizat, deocamdată).

Menţiuni referitoare la actele de înscriere:

 • candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2020 sau în sesiunea august-septembrie 2020 pot prezenta la înscriere pentru sesiunea de admitere imediat următoare, în locul diplomei de bacalaureat, o adeverință eliberată de liceu în care se menționează atât media generală cât și notele obținute la probele susținute, la care se adaugă foaia matricolă;
 • întrucât candidații au dreptul legal de a se prezenta la concurs concomitent la mai multe domenii/specializări din cadrul universității noastre, dosarul cu actele în original se depune la prima opțiune. Înscrierea pentru celelalte opțiuni din universitatea noastră se face prin menționarea acestora (în ordinea de prioritate dorită) în cererea completată la prima opțiune. Taxa de înscriere se plătește o singură dată și este valabilă pentru toate opțiunile;
 • la înscriere, candidații vor semna o declarație prin care se vor angaja să respecte termenele impuse cu privire la depunerea actelor în original. De asemenea, candidații vor semna o declarație de acord cu privire la politica universității referitoare la protecția datelor cu caracter personal.

Informaţii suplimentare privind admiterea pentru:

 • candidați români de pretutindeni (inclusiv din Republica Moldova, Ucraina și Grecia)
 • candidați de etnie romă
 • candidați din țări UE, ale spațiului economic european și ai Confederației elvețiene
 • candidați din țări non-UE

puteți obține de pe site-ul universității noastre,


Taxe

Taxa de înscriere la concursul de admitere pentru învăţământ universitar de licenţă este de 100 RON, indiferent pentru câte specializări și în ce ordine se face înscrierea. Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere:

 • copiii personalului didactic (se va prezenta adeverinţă vizată de ISJ);
 • copiii orfani de ambii părinţi;
 • candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial;
 • copiii angajaţilor din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi.

Toţi aceştia pot utiliza acest drept o singură dată şi numai pentru o singură instituţie de învăţământ superior.

Taxa de înmatriculare se plăteşte de către toţi candidaţii declaraţi admişi, valoarea acesteia fiind de 25 RON și se plătește după emiterea Ordinului Rectorului, la finalizarea admiterii (la începutul anului școlar).

Taxa de şcolarizare (pentru candidații admiși pe locurile cu taxă) este în valoare de 2400 RON/an şi se achită în două tranşe (50% în luna septembrie 2020 şi 50% în ianuarie 2021).


Calendar

 https://www.admitere2020.septembrie.tuiasi.ro/ (disponibilă din prima zi de înscriere).


Structura Educațională a Facultății

Pentru înțelegerea structurii educaționale a facultății noastre de către candidații la admiterea la cursuri universitare de licență, precizăm că domeniile şi specializările pentru programele noastre sunt:

 • Domeniul Inginerie Civilă:
  • trunchiul comun – 2 ani de studiu, anii I și II
  • specializări (la alegere, la finalizarea anului II)
   • specializarea Construcții Civile, Industriale și Agricole, CCIA, 2 ani de studiu, anii III și IV
   • specializarea Căi Ferate, Drumuri şi Poduri, CFDP, 2 ani de studiu, anii III și IV
 • Domeniul Inginerie Civilă cu predare în limba engleză:
  • specializarea Inginerie Civilă engleză, ICE, cu 4 ani de studiu, anii I-IV
 • Domeniul Ingineria Instalațiilor:
  • specializarea Instalaţii pentru Construcţii, IC, cu 4 ani de studiu, anii I-IV.

Pentru alte detalii, vă rugăm să consultați și sub-meniul STUDII / Studii universitare de licență.

ADMITERE, SESIUNEA DE VARĂ, 8-28 IULIE 2020

– Socializați online pe https://www.facebook.com/FacultateaDeConstructiiSiInstaltiiIasi
– Telefonul admiterii (zilnic 9-12): 0232-237-738.
– Email: admitere.fci@tuiasi.ro
– Admitere online: www.admitere2020.tuiasi.ro (disponibilă din prima zi de înscriere)


Calendar

 • Înscrierea candidaților: 8 – 28 iulie
 • Afișarea rezultatelor: 29 iulie
 • Depunere acte în original: 30 iulie – 5 august și 24 august – 4 septembrie (orele 9.00-12.00)
 • Afișare rezultate finale: 6 septembrie

Numărul de locuri

Numărul total de locuri (sesiunea iulie plus sesiunea septembrie) la buget este 241 iar pentru studenții din mediu rural, 9. Numărul de locuri la taxă 250.

Nr.crt.Domeniubugetmediu ruraltaxătotal
1Inginerie Civilă, din care:1928200400
– în limba română117*125242
– în limba engleză 75*75150
2Ingineria Instalațiilor49150100
total2419250500

* în funcție de cerere
Pentru candidații din categoria ”români de pretutindeni” (inclusiv din Republica Moldova, Ucraina și Grecia) numărul de locuri este de 46 la buget (26 cu bursă și 20 fără bursă).

Arhivă:
admitere licență 2019.

Sari la bara de unelte Dezautentificare